Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczęcie specjalizacji

WNIOSKOWANIE O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI

WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI

Przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego CMKP, w terminie do dnia 28 stycznia i do dnia 28 sierpnia każdego roku, ogłasza, na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK, liczbę miejsc rezydenckich, w tym liczbę dodatkowo wydzielonych miejsc dla lekarzy wnioskujących o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkołach doktorskich, oraz liczbę miejsc pozarezydenckich z podziałem na poszczególne dziedziny i województwa oraz listę jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których znajdują się wolne miejsca szkoleniowe objęte danym postępowaniem kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się  do CMKP za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego  w systemie SMK ; w terminie

  • od 1 do 28 lutego  -  postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się 1marca

  • od 1 do 30 września  - postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się 1 października.

We wniosku można wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 15 wariantów wyboru zawierających co najmniej jedną dziedzinę medycyny, ze wskazaniem województwa i trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Do każdego wariantu wyboru można wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 nazwy jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne jako miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Urząd Wojewódzki  w ramach postępowania kwalifikacyjnego dokonuje oceny formalnej wniosku, wraz z przyporządkowaniem mu uzyskanej procentowej liczby punktów i potwierdza do dnia 31 marca lub 31 października poprawność zgłoszonych we wniosku danych.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku Urząd Wojewódzki wzywa do ich  usunięcia w terminie 5 dni od dnia przekazania w SMK informacji o konieczności uzupełnienia braków.

Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku oraz punktacji w terminie 2 dni od dnia udostępnienia mu w SMK zweryfikowanego wniosku wraz z punktacją.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.

Poprawne formalnie wnioski przekazywane są w systemie SMK przez UrządWojewódzki do CMKP

 

Zasady punktacji w postępowaniu konkursowym

1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydenckim:  wynik LEK , w przypadku lekarza dentysty – LDEK, oraz dodatkowo punkty za posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych - 5 pkt  i publikacje w czasopismach naukowych aktualnego w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - max 5 pkt;

2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim:  jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty, wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji (Patrz zakładka: Specjalizacje_wykazy)  I lub II stopnia albo PES,  albo wynik LEK albo LDEK,  oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych - 5 pkt , 3-letni okres zatrudnienia lub stosunek służbowy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 pkt , a w przypadku gdy dana osoba jest również nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 pkt , publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych (jw.) - max. 5 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku postępowania, uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni.

W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oblicza się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku, wskazaną w zaświadczeniu wydanym przednym przez uczelnię medyczną..

 

KWALIFIKACJA

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim i pozarezydenckim kwalifikuje się, za pomocą SMK, lekarzy w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc dostępnych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w danej dziedzinie medycyny w danym województwie albo posiadanych przez dany podmiot, w kolejności od najwyższego wyniku na listach rankingowych uzyskanego w postępowaniu konkursowym

Szczegółowe informacje na stronie organu kwalifikującego CMKP: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne;

 

SKIEROWANIA

Urzędy Wojewódzkie wystawiają skierowania lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego  w systemie SMK, w terminie  30 dni od zakończenia  postępowania kwalifikacyjnego.

Skierowania będą wystawiane dla lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony .

Lekarz obowiązany jest samodzielnie przed wystawieniem skierowania zaktualizować swoje dane dotyczące PWZ na swoim profilu SMK  ( zakładka Uprawnienia zawodowe ,  instrukcje w Podręczniku użytkownika SMK- Dostęp do systemu i wnioskowanie o rolę str. 17) .

Na rozpoczęcie specjalizacji lekarze mają 3 miesiące od daty wskazanej na skierowaniu jako "planowana data rozpoczęcia".

W przypadku lekarzy korzystających:

1)  z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodziciel-skiego,

2)  z zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy

Urząd Wojewódzki wystawi skierowania w terminie późniejszym, bezpośrednio po ich zakończeniu, pod warunkiem że lekarz najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego przedstawi  (prześle) w urzędzie wojewódzkim odpowiednie dokumenty wskazujące na korzystanie z tych uprawnień.

 

Zmiana trybu szkolenia na rezydenturę

W przypadku  lekarzy, którzy są aktualnie w trakcie realizacji szkolenia specjalizacyjnego we wskazanej dziedzinie w trybie pozarezydenckim i zakwalifikowali się w bieżącej sesji na rezydenturę w tej samej dziedzinie medycyny, Urząd Wojewódzki  dokona zmiany trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Elektronicznej Karcie Specjalizacji (EKS) lekarza, wskazując datę zmiany trybu na rezydenturę.

Dokonując zmiany trybu zostanie także określona nowa data zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniająca przerwy w szkoleniu, w szczególności okresy zwolnień lekarskich, urlopów związanych z macierzyństwem i tacierzyństwem etc.,  które wystąpiły w dotychczas odbywanym szkoleniu i zostały wskazane w Adnotacjach EKS lekarza przez  jednostkę szkolącą.

Przy zmianie trybu szkolenia na rezydenturę  nie jest wysyłane skierowanie do jednostki szkolącej i nie tworzy się nowego EKS w systemie SMK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: smk‑serwis@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 105810