Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji

Zmiana miejsca odbywania specjalizacji

Zmiana jednostki szkoleniowej może nastąpić w szczególnie uzasadnionym przypadkach, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne skierowany do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (DUW), w ramach posiadanych przez jednostkę wolnych miejsc szkoleniowych, po uprzednim uzgodnieniu zajęcia miejsca szkoleniowego z DUW ( tel. 0 71/ 340 66 41)

Jeżeli jednostka szkoleniowa znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje na wniosek złożony w Urzędzie Wojewódzkim na terenie województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia. Zgoda na przeniesienie szkolenia specjalizacyjnego na teren innego województwa wymaga dodatkowo  uzyskania pozytywnej opinii (zgody)  właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia.

W celu zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego można skorzystać z gotowego formularza dostępnego w załącznikach .

Uwaga: W przypadku rezydentów zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego może nastąpić nie wcześniej niż  po upływie roku od dnia zakwalifikowania się.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim (pok. nr 0130) lub  wysłać pocztą .

Po uzyskaniu zgody na zmianę jednostki szkoleniowej,  przed planowaną datą przeniesienia należy przesłać do DUW zaświadczenie od pracodawcy (kadry)  potwierdzające  datę  rozwiązania umowy o pracę .

Ważne: Lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego może skorzystać z przerwy do 14 dni  pomiędzy datą rozwiązania umowy o pracę z jednostką dotychczasową a datą podpisania umowy w kolejnej, co należy wskazać we wniosku o zmianę jednostki szkoleniowej . Okres przerwy nie wlicza się do okresu trwania rezydentury i przedłuża szkolenie specjalizacyjne.

Lekarz jest obowiązany do uzyskania potwierdzenia zaliczenia zrealizowanych elementów szkolenia specjalizacyjnego przez dotychczasowego kierownika specjalizacji do dnia przeniesienia jego szkolenia specjalizacyjnego do innej jednostki szkoleniowej. Przeniesienie następuje poprzez przekazanie EKS w systemie SMK (zmiana danych miejsca odbywania szkolenia w sekcji: ,,Dane specjalizacji") bez osobnych skierowań, w dniu/dniach bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w nowej jednostce lub okres przerwy).

UWAGA: Wnioski o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie są rozpatrywane w okresie postępowań kwalifikacyjnych na specjalizacje tj. od daty ogłoszenia list miejsc rezydenckich i wolnych miejsc szkoleniowych  dla kandydatów na specjalizacje do zakończenia okresu wystawiania skierowań na miejsca specjalizacyjne.

 

Udostępnianie miejsca szkoleniowego między województwami

 

W celu umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wojewoda może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie wolnego miejsca szkoleniowego pozostającego w dyspozycji innego wojewody.  Udostępnienie miejsca szkoleniowego ma charakter wyjątkowy i może następić jedynie w przypadku braku wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach szkoleniowych na terenie województwa w następstwie reducji miejsc szkoleniowych, likwidacji jednostki lub utraty przez jednostkę  akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

(Podstawa prawna: Art. 16c , ust. 17a ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 poz. 1731 i 1733)

 

liczba wejść: 41921