Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenie Szkół Rodzenia do Rekomendacji

Zaproszenie Szkół Rodzenia do Rekomendacji

Szanowni Państwo

Stan zdrowia społeczeństwa w dużym stopniu zależy od zdrowia kobiet i noworodków. Na zdrowie kobiet ciężarnych i noworodków wpływa przede wszystkim styl życia kobiety ciężarnej, poziom kultury i warunki materialne (dokument WHO,, Zdrowie dla wszystkich w roku 2000") oraz opieka medyczna.

Wyniki badań naukowych opublikowanych w kraju i za granicą wskazują, że edukacja przedporodowa kobiet ciężarnych wpływa korzystnie na przebieg ciąży, porodu i stan noworodka.

Częste hospitalizacje z przyczyn położniczych (większe wydatki NFZ) są udziałem m.in. słabo wyedukowanych kobiet, które nie potrafią zadbać o swoje zdrowie podczas ciąży.

Kobiety ciężarne mogą być edukowane indywidualnie lub grupowo na zorganizowanych kursach, które prowadzone są w szkołach rodzenia. Jest to sprawdzona forma edukacyjna. Programy szkół rodzenia zapewniają ciężarnej takie przygotowanie do porodu, by przebiegał on możliwie szybko i pozwalał uniknąć urazów okołoporodowych (Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1996; supl. 13).

Edukacja w szkołach rodzenia daje szanse przerwania procesu ,,dziedziczenia" wcześniactwa z pokolenia na pokolenie będącego konsekwencją antyzdrowotnego stylu życia.

W skali kraju odsetek kobiet ciężarnych uczęszczających do szkoły rodzenia wynosił ok. 5% w 2004 r.(wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia 18 maja 2004).

Aby w województwie dolnośląskim rodziło się jak najwięcej żywych, zdrowych noworodków, aby wskaźnik umieralności okołoporodowej stawał się coraz niższy, należy wzmocnić edukacyjną formę opieki nad kobietą ciężarną, poprzez szeroki dostęp do bezpłatnych szkół rodzenia.

Szkoły rodzenia na Dolnym Śląsku nie zawsze organizowane są w pomieszczeniach przystosowanych do prowadzenia zajęć z kobietami ciężarnymi, ich programy różnią się ilością i sposobem ujęcia tematów, liczbą zajęć w jednym cyklu, wielkością grup i wielkością opłat. Opracowany ,,Standard edukacja przedporodowa szkoła rodzenia" jednoznacznie określa, w jaki sposób powinny być organizowane i prowadzone szkoły rodzenia. Lokale w których odbywają się zajęcia, powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i sanitarne potwierdzone pozytywną opinią Sanepidu. Pomieszczenia powinny być odpowiednio duże, z możliwością wietrzenia, bez zbędnych sprzętów, dostosowane do prowadzenia zajęć z kobietami ciężarnymi z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeń gimnastycznych.

,,Standard edukacja przedporodowa szkoła rodzenia" określa ogólną liczbę godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń gimnastycznych podczas trwania kursu, oraz wielkość grupy. Kurs szkoły rodzenia powinien trwać odpowiednio długo, aby wszechstronnie przygotować kobiety i osoby towarzyszące do porodu, oraz do podstawowych czynności pielęgnacyjnych. Przygotowanie w szkole rodzenia jest procesem, który wymaga czasu. Prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz kinezyterapia mają na celu jak najlepsze przygotowanie kobiety do świadomego porodu poprzez zmniejszenie lęku oraz radzenie sobie z bólem porodowym metodami naturalnymi. Jeśli kurs trwa zbyt krótko lub jeśli grupy są zbyt liczne, to przygotowanie w takiej szkole nie zawsze jest satysfakcjonujące, gdyż brakuje czasu na odpowiednie psychiczne i fizyczne przygotowanie uczestników, a także brakuje indywidualnego postrzegania ich potrzeb. Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia powinno skutkować korzyściami nie tylko położniczymi ale również poporodowymi. Z obserwacji wynika, że kobiety (pary), które zostały odpowiednio przygotowane, częściej rodzą dzieci w terminie z wysoką oceną stanu noworodka w skali Apgar, mniej występuje depresji poporodowych, dłużej kobiety karmią dzieci piersią, mają mniej problemów laktacyjnych, rodzice lepiej radzą sobie z opieką nad dzieckiem. Obecne szkoły rodzenia to ,,szkoły rodzicielstwa”, gdyż uczestnikami zajęć są nie tylko kobiety ciężarne ale także przyszli ojcowie, którzy wspólnie przygotowują się do odbycia porodu naturalnego i opieki nad dzieckiem. Porody rodzinne odbywają się we wszystkich szpitalach na terenie Dolnego Śląska. Stały się codziennością a nie kłopotliwym, niechcianym  wydarzeniem.

Szkoły rodzenia prowadzone są głównie przez położne, ale również przez lekarzy specjalistów w dziedzinach: ginekologii i położnictwa, neonatologii, pediatrii, anestezjologii, stomatologii oraz przez psychologów, pedagogów, socjologów, dietetyków. ,,Standard edukacja przedporodowa szkoła rodzenia" określa kwalifikacje osób prowadzących zajęcia i proporcje godzinowe poszczególnych wykładowców.

,,Ramowy program zajęć" wskazuje jakie treści powinny być zawarte w blokach tematycznych. Przekazywana wiedza w szkołach rodzenia powinna być aktualna, rzetelna, prowadzona różnymi metodami z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych: prezentacji, filmów, plansz, fantomów itp., przygotowująca kobiety (pary) do odbycia porodu naturalnego w warunkach szpitalnych.

Wojewoda Dolnośląski stoi na stanowisku, że bezpłatne szkoły rodzenia powinny być organizowane w miastach powiatowych na terenie Dolnego Śląska, aby dostępność szkół była jak największa. Docelowo każda kobieta będąca po raz pierwszy w ciąży, powinna uczestniczyć w zajęciach szkoły rodzenia. Im większa wiedza i wyższa świadomość kobiety ciężarnej, tym większe prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego dziecka.

Szkoły rodzenia w województwie dolnośląskim, spełniające wymogi ,,Standardu edukacja przedporodowa szkoła rodzenia" oraz ,,Ramowego  programu zajęć", po otrzymaniu pozytywnej opinii, będą mogły ubiegać się o REKOMENDACJĘ, z wpisem na listę ,,Rekomendowanych szkół rodzenia na Dolnym Śląsku".

Szanowni Państwo

W województwie dolnośląskim przez wiele lat utrzymywał się wysoki poziom zgonów dzieci w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka, określony wskaźnikiem umieralności okołoporodowej. Wskaźnik ten w 2008 roku wyniósł: dla województwa dolnośląskiego – 9,3‰, dla Polski – 7,6‰. W 2009 roku Wojewoda Dolnośląski ustalił podjęcie działań w celu poprawy opieki okołoporodowej, w tym edukacyjnych w ramach programu „Jak urodzić zdrowe dziecko?”. Opracowano dokumenty ,,Standard edukacja przedporodowa szkoła rodzenia" oraz ,,Ramowy program zajęć" we współpracy z WCZ SP ZOZ Instytutem Zdrowia Publicznego we Wrocławiu. Od 2010 roku przystąpiło do programu 11 szkół rodzenia, które otrzymały rekomendację Wojewody Dolnośląskiego. W kolejnych latach w województwie dolnośląskim obserwuje się poprawę jakości opieki okołoporodowej. W 2018 roku wskaźnik umieralności okołoporodowej wyniósł: dla województwa dolnośląskiego – 6,0‰, dla Polski – 5,5‰.

W 2018 roku zostały określone priorytety zdrowotne, w tym ,poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych, Dz. U. z 2018 r., poz. 469).

W lutym 2019 roku Wojewoda Dolnośląski ustalił priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa dolnośląskiego. Edukacja kobiet ciężarnych wpisuje się w priorytet nr 8 – Neonatologia i perinatologia (opieka nad matką i dzieckiem) w zakresie poprawy opieki nad noworodkami i niemowlętami, tj. popularyzacja karmienia naturalnego oraz w priorytet nr 15 – Zwiększenie skuteczności promocji zdrowia i profilaktyki schorzeń cywilizacyjnych w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, tj. promocja, edukacja i profilaktyka zdrowotna.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie celu operacyjnego 1 – Profilaktyka nadwagi i otyłości zobowiązuje do podjęcia działań promujących karmienie piersią.

Edukacja kobiet ciężarnych w szkołach rodzenia może być realizowana w ramach opracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego programu polityki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 48 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 48d ww. ustawy jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o środki z Narodowego Funduszu zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych w określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d.

Informacje dotyczące realizacji programu „Jak urodzić zdrowe dziecko?” można uzyskać:

Iwona Stasiak – tel. 071 340 61 07, e-mail: i.stasiak@duw.pl

Materiały dotyczące organizacji i prowadzenia rekomendowanej szkoły rodzenia znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: www.duw.pl

 

liczba wejść: 9113