Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działlność leczniczą- dane ogólne

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą stanowi zbiór ksiąg rejestrowych podmiotów leczniczych oraz lekarzy lub pielęgniarek wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej, jako praktykę zawodową. Jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Zawarte w nim dane są dostępne na stronie internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl .

Organem prowadzącym rejestr jest:

1. wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych, tzn.:

a. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (spółki prawa handlowego, spółka cywilna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),

b. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

c. jednostek budżetowych, w tym jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

d. instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

e. fundacji i stowarzyszeń, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

f. posiadających osobowość prawną jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, o których mowa wyżej,

g. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

2. okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza

- w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej

- Wojskowa Rada Lekarska;

3. okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk.

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określonych w ustawie o działalności leczniczej (treść oświadczenia do pobrania).

W przypadku gdy organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W takiej sytuacji termin 30 dniowy na dokonanie wpisu przez organ rejestrowy biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Podmiot leczniczy jest zobowiązany spełniać następujące warunki:

• posiadać pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; wymagania te dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych;

• stosować wyroby, odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

• zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach;

• zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

liczba wejść: 9327