Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ważne informacje

Składanie wniosku do rejestru

Należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.rpwdl.csioz.gov.pl, a następnie zarejestrowany podmiot leczniczy lub nowy użytkownik wybiera zakładkę Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych. W dalszej kolejności należy zalogować się do systemu poprzez wybranie opcji: Jeśli nie masz konta w systemie, załóż j e tutaj. Po dokonaniu procedury rejestracyjnej, na podane konto email przesłany zostanie link aktywacyjny. Po otwarciu poczty elektronicznej należy kliknąć link aktywacyjny lub skopiować go i wkleić do przeglądarki internetowej, aby aktywować konto. Po dokonaniu tej czynności pojawi się informacja, że konto użytkownika zostało aktywowane.

Nowy podmiot leczniczy

Zalogowany w powyżej wskazany sposób użytkownik, może złożyć wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru wybierając kolejno zakładkę: Nowy wniosek i Nowy wniosek o rejestrację Podmiotu Leczniczego. Po wypełnieniu wniosku, uprawniony wnioskodawca wysyła wniosek do organu rejestrowego, po uprzednim podpisaniu go z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po przeprowadzeniu przez organ rejestrowy weryfikacji wniosku i jego pozytywnym zatwierdzeniu, podmiot leczniczy otrzymuje drogą elektroniczną na podany we wniosku adres email, zaświadczenie potwierdzające dokonaną rejestracje. W przypadku konieczności uzupełnienia braków, na założone konto użytkownik otrzyma informację, o konieczności uzupełnienia wniosku.

Istniejący Podmiot Leczniczy

Podmiot leczniczy, który jest już zarejestrowany w rejestrze podmiotów leczniczych i posiada księgę rejestrową, a chciałby dokonać w jej treści zmian, zobowiązany jest uzyskać do niej pełen dostęp, który pozwala na złożenie stosownego wniosku w rejestrze podmiotów leczniczych. W tym przypadku, po zalogowaniu się na stronie internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl należy wybrać zakładkę Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych i wydrukować formularz wniosku. Wypełniony wniosek należy przesłać do organu rejestrowego. Po wpisaniu danych z formularza pracownik organu rejestrowego nadaje pełne uprawnienie do księgi rejestrowej podmiotowi leczniczemu. Po uzyskaniu pełnych uprawnień uprawniony wnioskodawca za pośrednictwem platformy www.rpwdl.csioz.gov.pl może złożyć dwa rodzaje wniosków: o zmianę wpisu do rejestru i o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru, korzystając z możliwości edycji księgi oraz załączania niezbędnych dokumentów, na jakie pozwala platforma. Wniosek podmiot leczniczy wysyła do organu rejestrowego, po uprzednim podpisaniu go z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

należy składać wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej lub załączyć upoważnienie do wniosku złożonego w formie elektronicznej. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej:

www.rpwdl.csioz.gov.pl.

Do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze należy dołączyć dokumenty (forma skanu):

1. certyfikaty w zakresie jakości planowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,

2. potwierdzenie dokonania opłaty rejestrowej.

Art. 107 ustawy o działalności leczniczej stanowi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa wyżej, organ prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 108 ustawy organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem,

2. podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie wymienionych pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

3. wnioskodawca nie spełnia warunków, w zakresie:

a. wymagań co do pomieszczeń i urządzeń, w szczególności ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych;

b. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876);

c. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.

 

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o  nformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej lub załączyć upoważnienie do wniosku złożonego w formie elektronicznej. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl, a w szczególności wskazać miejsce i adres przechowywania dokumentacji medycznej.

Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dokumenty (forma skanu):

• potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od decyzji administracyjnej.

 

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

1. złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym dot. kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz znajomości i spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

3. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem.

4. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym terminie.

5. złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.

6. bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.

W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 1, 3 i 4, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

W odniesieniu do podmiotu leczniczego prowadzącego więcej niż jeden zakład leczniczy organ prowadzący rejestr dokonuje zmiany wpisu do rejestru polegającej na wykreśleniu zakładu leczniczego w przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 3 i 4, a dotyczących wyłącznie tego zakładu leczniczego. Zmiana ta następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Zakład leczniczy podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie wskazanych powyższej pkt 1, 3 lub 4, może ponownie być wpisane do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia je

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293, poz. 1729) wprowadza dwie sumy gwarancyjne ubezpieczenia oc:

1. 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń dla podmiotów, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne,

2. 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń dla podmiotów, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Profil zaufany i sposób w jaki można go uzyskać

Profil zaufany jest zestawem danych elektronicznych, które identyfikują posiadacza w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz adres poczty elektronicznej, można załatwiać wiele spraw urzędowych bez konieczności opuszczania domu, 24 godziny na dobę i z dowolnego miejsca. Pierwszym krokiem do uzyskania profilu zaufanego jest zarejestrowanie się na platformie www.epuap.gov.pl. Po dokonaniu procedury rejestracyjnej, na podane konto email przesłany został link aktywacyjny. Po zalogowaniu się na stronie ePUAP, z ramki po prawej stronie należy wybrać Załóż profil zaufany, a następnie kliknąć na ramkę z takim samym komunikatem. Podczas wypełniania danych we wniosku wygodną do wybrania formą otrzymywania jednorazowych kodów autoryzacyjnych jest SMS. Po wypełnieniu wniosku i jego wysłaniu należy udać się punktu potwierdzającego profil. Profil zaufany można potwierdzić w jednostkach ZUS-u, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych, konsulatach i instytucjach publicznych, które uzyskały zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na prowadzenie punktu potwierdzającego. Po potwierdzeniu profilu można podpisać wniosek o wpis do rejestru, zmianę wpisu w rejestrze, wykreślenie z rejestru i wysłać go do organu rejestrowego

liczba wejść: 9838