Aktualnie znajdujesz się na:

Ordery i odznaczenia państwowe

Ordery i odznaczenia państwowe

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nadania orderu lub odznaczenia;
 • Pani/Pana dane osobowe należą do kategorii: imię nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, data zawarcia związku małżeńskiego, informacja o karalności, płeć, obywatelstwo, nr i seria dokumentu tożsamości, poprzednie nazwiska, stanowisko i miejsce pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Kancelaria Prezydenta RP, ministerstwa i centralne organy administracji;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie ciągłości tradycji narodowych w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez urzędy państwowe i samorządowe, organy jednostek organizacyjnych, pracodawcę, organizacje społeczne i zawodowe;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szczegółowych informacji udzielają:
 

            Tomasz Resler            tel.  +71 340 64 14,  t.resler@duw.pl


           Magdalena Rajca         tel.  +71 340 63 04,   m.rajca@duw.pl

           Lilla Łupkowska           tel.  +71 340 65 56,   l.lupkowska@duw.pl

 


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Biuro Wojewody, Oddział Odznaczeń i Uroczystości Państwowych pok. 1216 ( I piętro)

 • Sporządzanie i składanie wniosków o ordery i odznaczenia państwowe. Podstawa prawna:

  Nadawane są ordery (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz):
 • Order Orła Białego,
 • Order Odrodzenia Polski,
 • Order Krzyża Wojskowego,
 • Order Krzyża Niepodległości,
 • Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prezydent RP nadaje siedem typów odznaczeń cywilnych:
 • Krzyż Wolności i Solidarności,
 • Krzyże Zasługi,
 • Krzyż Zasługi za Dzielność,
 • Medal za Ofiarność i Odwagę,
 • Medal za Długoletnią Służbę,
 • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 • Krzyż Zesłańców Sybiru.

 

liczba wejść: 50177