Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Ordery i odznaczenia państwowe

Ordery i odznaczenia państwowe

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Biuro Wojewody

Oddział Obsługi i Reprezentacji Wojewody

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

pok. 1013 ( I piętro)

 

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim instytucje, organizacje oraz uprawnione do tego jednostki prawne mogą składać wnioski o odznaczenia państwowe dla osób szczególnie zasłużonych, działających na terenie Dolnego Śląska. Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń realizują oraz wszelkich informacji udzielają:

 

- Daria Kamińska - tel. 71 340 65 56

- Monika Jamróg

- Aneta Preussner

- Natalia Kucharska

- Tomasz Szymon Korgól

   

 

 

 • ordery, Krzyże Zasługi, odznaki honorowe
 • Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 • Medale za Długoletnią Służbę
 • Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, (Dz.U. z 2019 r. poz. 25 t.j.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP;
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń, (Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 452);
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743);
 • Akty prawne ustanawiające i opisujące odznaczenia resortowe.

 

 Art. 138 Konstytucji stanowi, że Prezydent RP nadaje ordery i odznaczenia. Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych, w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek: ordery - Prezesa Rady Ministrów lub kapituł orderów, odznaczenia - Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów. Szczegółowe informacje

 

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail iod@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nadania orderu lub odznaczenia;
 • Pani/Pana dane osobowe należą do kategorii: imię nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, data zawarcia związku małżeńskiego, informacja o karalności, płeć, obywatelstwo, nr i seria dokumentu tożsamości, poprzednie nazwiska, stanowisko i miejsce pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Kancelaria Prezydenta RP, ministerstwa i centralne organy administracji;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie ciągłości tradycji narodowych w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez urzędy państwowe i samorządowe, organy jednostek organizacyjnych, pracodawcę, organizacje społeczne i zawodowe;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

liczba wejść: 86196