Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Patronaty

Informacja podstawowa o patronatach

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

Z wnioskiem o objęcie wydarzenia patronatem Wojewody Dolnośląskiego występuje jego organizator. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o patronat honorowy lub członkostwo w komitecie honorowym należy występować każdorazowo.

Wniosek składa się na dedykowanym formularzu (wzór do pobrania poniżej) nie później niż 30 dni przed datą organizacji przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w jeden wybrany sposób:

  • mailowo na adres: patronat@duw.pl
  • ePUAP-em na adres skrytki: /req49xn18v/skrytka
  • pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Plac Powstańców Warszawy 1, 50 -153 Wrocław
  • osobiście w Biurze Podawczym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1,Wrocław.

Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału Wojewody Dolnośląskiego
w komitecie honorowym wydarzenia

Patronatem honorowym mogą być objęte wydarzenia i inicjatywy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowane na terenie województwa dolnośląskiego. W szczególnych przypadkach patronatem może być objęte przedsięwzięcie odbywające się poza województwem dolnośląskim.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu ani zgodą Wojewody Dolnośląskiego na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Wojewody w komitecie honorowym.

Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Wojewody na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Wojewody w imprezie.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Wojewody Dolnośląskiego w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

  • dostarczenia zaproszenia dla Wojewody Dolnośląskiego na to wydarzenie;
  • zamieszczenia logo Wojewody Dolnośląskiego oraz informacji o patronacie honorowym lub udziale Wojewody w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia (logo jest udostępniane po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek);
  • umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:  www.duw.pl;
  • przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres bw@duw.pl, minimum 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.duw.pl.

Po zakończeniu wydarzenia objętego patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego lub w którego komitecie honorowym uczestniczył Wojewoda, wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pocztą elektroniczną, listownie lub osobiście) sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia (wg przygotowanego formularza), w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Niezłożenie sprawozdania oznacza brak możliwości ubiegania się o patronat honorowy Wojewody Dolnośląskiego lub o udział Wojewody w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia w kolejnym roku kalendarzowym.

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Wojewody Dolnośląskiego
z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

  • prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Wojewody Dolnośląskiego;
  • lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

 

Więcej informacji:

tel. +48 71 340 63 04

patronat@duw.pl

 

liczba wejść: 86943