Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 IF-AB. 0133.1.2013
Zmiana pozwolenia na budowę Data zatwierdzenia:
     29-08-2013 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zmianę pozwolenia na budowę
Kogo dotyczy? Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Co przygotować?

Do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę należy dołączyć:

  1. cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. specjalistyczną opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
  5. postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane,
  6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

informacja uzupełniająca


Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij białe pola wniosku oraz odznacz właściwe kwadraty, na końcu podpisz wniosek, oświadczenie
Ile muszę zapłacić?

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę"

w wysokości podanej w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.)
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, mając komplet dokumentów, przy czym najpierw skonsultuj się z Wydziałem Infrastruktury, Oddziałem Architektury i Budownictwa
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Architektury
i Budownictwa

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Aneta Klimczak
- Kierownik Oddziału
2111 071  340 67 72 a.klimczak@duw.pl
Ewa Sławik 2114 071  340 64 93 e.slawik@duw.pl
Elżbieta Derdzińska-Tubek 2114 071 340 64 93 e.tubek@duw.pl
Wiesław Suropek 2107 071  340 63 58 w.suropek@duw.pl
Joanna Tabisz 2112 071  340 65 86 j.tabisz@duw.pl
Konrad Bojek 2101 071  340 64 63 k.bojek@duw.pl
Mareusz Świsulski 2101 071  340 65 98 m.swisulski@duw.pl
Jadwiga Kołacz 2115 071  340 65 13 j.kołacz@duw.pl
Krzysztof Kobielski 2115 071 340 65 13    k.kobielski@duw.pl  
Waldemar Wojciechowski 2108 071  340 66 34 w.wojciechowski@duw.pl
Monika Nowak 2107 071  340 67 75

m.nowak@duw.pl 

Dawid Luberda

Z-ca Kierownika

2109 071 340 66 42 d.luberda@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek
Wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku
Zawiadomi o wszczęciu postępowania
Wezwie do uzupełnienia braków materialnych dokumentacji
Wyda decyzję pozytywną, negatywną lub umorzy postępowanie

Jaki jest czas reakcji?

Zmiana pozwolenia na budowę - nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać? Stronom przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania masz prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.
Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.
Po akceptacji i podpisaniu decyzja rozstrzygająca w sprawie jest rozsyłana drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) wszystkim stronom postępowania.
Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od stron lub strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.
Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).
Opłaty z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- w kasach Urzędu Miejskiego
lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
  1. Art. 28, 33, 34, 36, 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, ze zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5906