Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:     IF.IT.0133.2.2018
 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia Data zatwierdzenia:
    01-03-2018  r.
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia  w celu szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Kogo dotyczy? Przedsiębiorców  zamierzających prowadzić ośrodek szkolenia
Co przygotować?

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;

2)   numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;

4)   wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

Do  wniosku należy dołączyć:

 1. program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
 2. kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców,
 3. kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy - na przeprowadzenie zajęć; lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadających odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; wraz z kopią certyfikatu,
 4. dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy wydany przez rzeczoznawcę samochodowego,
 5. oświadczenie o treści zgodnej z art. 39 g ust. 6 ustawy o transporcie drogowym
dowody uiszczenia opłat  (400 zł + 1 zł).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządza się samodzielnie. Brak ustawowego wzoru wniosku.

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty należy wypełnić czytelnie.
Ile muszę zapłacić?

Za uzyskanie wpisu musisz zapłacić  400 zł ( opłata za wpis do rejestru)
                                                                     + 1 zł (opłata ewidencyjna)

Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu, Oddział Paszportowy, w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.30 do 15.45 oraz w środę w godz.  od 8.00 do 18.00

lub dokonać wpłaty/przelewu na niżej wymienione konta:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Organizacjyjno-Administracyjny

- nr konta: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000 

400 zł – tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

- nr konta: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000  
1 zł - tytułem: opłata ewidencyjna
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć w dowolnym terminie, ale przed rozpoczęciem działalności.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

 

 1. przesłać na adres:

Wydział Infrastruktury

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

 1. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Kancelarii Ogólnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/340-64-33  

Co zrobi Urząd?

Po akceptacji dokumentacji zostaniesz wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia i otrzymasz zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu w ww. rejestrze.

W przypadku braku akceptacji otrzymasz informację o jego przyczynach.

Jaki jest czas reakcji?

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni.

Jak się odwołać? W tym wypadku nie przewidziano drogi odwoławczej.
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna
 • Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.);
 • art. 64 – 74 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2168 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r., poz. 151)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów  i Kierowców (Dz. U. poz. 1377).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 490