Aktualnie znajdujesz się na:

Przywrócenie obywatelstwa

Przepisy ustawy z 2009r. o obywatelstwie polskim wprowadziły z dniem 15 maja 2012r. nową nieznaną dotychczas w prawie instytucję przywrócenia obywatelstwa polskiego. Wprowadzenie tej instytucji pozwala cudzoziemcom, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie na ponowne jego nabycie. Dotyczy to tylko tych osób, które utraciły polskie obywatelstwo przed dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 1920r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, ustawy z dnia 8 stycznia 1951r. o obywatelstwie polskim oraz ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o obywatelstwie polskim.  Przepisy regulujące przywrócenie obywatelstwa polskiego obowiązują od 15 maja 2012 r. 
Obywatelstwo polskie jest przywracane na mocy decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydanej na wniosek osoby zainteresowanej. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku /Dz. U. z 2012 r., poz. 501/.  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Więcej informacji, oraz formularz wniosku o przywróceniu obywatelstwa polskiego znajduje się na stronie: www.msw.gov.pl

Załączniki do strony

liczba wejść: 5042