Aktualnie znajdujesz się na:

Utrata terminu ważności paszportu- zmiany danych osobowych

W PRZYPADKU ZMIANY LUB KONIECZNOŚCI SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENCIE PASZPORTOWYM:

  • nazwiska
  • imienia (imion);
  • daty i miejsca urodzenia;
  • płci
  • wyglądu
  • numeru PESEL

osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. Po upływie 60 dni od doręczenia decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę ww. danych albo sporządzenia aktu małżeństwa dokument paszportowy traci ważność.

W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, w którym należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu wynosi 90 dni, natomiast dokument paszportowy traci ważność po upływie 4 miesięcy.

WAŻNE:

Po upływie wymienionych wyżej terminów

60 dni (kraj)

4 miesiące (obywatele przebywający za granicą)

dokument paszportowy zawierający nieaktualne dane traci ważność.
(na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 18a ust. 1 i 2 w związku z art 37 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych)

W wyżej wymienionych przypadkach niezbędny jest do okazania odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa dotyczący osoby ubiegającej się o paszport, która po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko wobec konieczności obliczenia właściwej opłaty paszportowej (szczegółowe informacje dot.opłat znajdują się w kartach usług) w przypadku wydania nowego dokumentu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

Ponadto dokument paszportowy traci ważność:

  • z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu
  • z dniem podjęcia przez Prezydenta  RP postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  • z dniem śmierci posiadacza paszportu
liczba wejść: 94999