Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-P.0133.4.2018
Przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej

Data zatwierdzenia:
      20 marca 2018r.

Co chcę załatwić? Uzyskać status zakładu pracy chronionej.
Kogo dotyczy?

Pracodawców prowadzących działalność gospodarczą przez okres co najmniej
12 miesięcy, zatrudniających nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  jeżeli:

 1. osiągają przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych tj.:
  a) co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
  b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Spółdzielni socjalnej, powstałej w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co przygotować?

Przygotuj w szczególności następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji zawierający dokładną nazwę firmy i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności), informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji itp.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń);
 2. tabele ilustrujące stan zatrudnienia celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 m-cy, poprzedzających datę złożenia wniosku ( załącznik nr 1 do karty usług);
 3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzającej że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowane przez podmiot) oraz tytuły prawne do użytkowanych obiektów i pomieszczeń;
 4. informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 5. nazwę i numer rejestru pod którym jesteś zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą
 6. kopie: decyzji dotyczącej NIP oraz zaświadczenia dotyczącego REGON;
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Kopie dokumentów  załączonych do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.

Informację o stanie zatrudnienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie wypełnij informację o stanie zatrudnienia zgodnie z opisami rubryk.

Ile muszę zapłacić?

Zapłać opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 10 zł. Możesz to zrobić:

 • w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdującej się na parterze budynku urzędu,
 • w kasach Urzędu Miejskiego,
 • przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Wrocławia: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895. 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika zapłać dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas listem poleconym lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta po prawej stronie od wejścia głównego do Urzędu.

Znajdziesz nas pod adresem:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16.00.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów wydamy decyzję administracyjną.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana, termin może wydłużyć się do maksymalnie 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Od wydanej przez nas decyzji możesz złożyć odwołanie do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje dodatkowe

Po uzyskaniu statusu pamiętaj:

 • opieka doraźna, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy winna być zapewniona w miejscu i czasie pracy osób niepełnosprawnych,
 • powiadom nas w terminie 14 dni o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków stawianych zakładom pracy chronionej.
Podstawa prawna
 • art. 28  i art. 30  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 4679