Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

02 grudnia 2021

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022. Trwa nabór!

Obecnie w Polsce funkcjonuje 47 rodzinnych domów pomocy (w dwunastu województwach): 12 prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego oraz 35 prowadzonych przez osoby fizyczne. W czterech województwach nie funkcjonują żadne rodzinne domy pomocy (dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie). W sumie 47 istniejących rodzinnych domów pomocy według stanu na dzień 5 maja 2021 r. dysponowało 362 miejscami, w których przebywało 318 osób (wykorzystanych 88% dostępnych w domach miejsc).

Liczba domów w ostatnim czasie zwiększyła się istotnie  (w porównaniu do danych za 2019 r. przybyło 14 nowych tego typu placówek). Z danych  ze sprawozdania MRPiPS-03 za 2019 r. z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach wynika, że w 2019 r. funkcjonowały 33 rodzinne domy pomocy, z których wsparcia skorzystało 231 osób. Z danych ze sprawozdania MRPiPS-03  za 2020 r wynika, że w 2020 r. funkcjonowało 47 rodzinnych domów pomocy, z których wsparcia skorzystały 343 osoby.

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

  1. wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej zamieszczono formularz pn. Zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach programu rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022 o symbolu DPS-V-252-JS/2021, z terminem przekazania przez jednostki gminne do Urzędu Wojewódzkiego do 10 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji pod linkiem.

  • Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022 - Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022
    Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022

Pliki do pobrania