Aktualnie znajdujesz się na:

Paszporty

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
    SOC-POK.0133.2.2019

Złożenie wniosku o wydanie  dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

Data zatwierdzenia:
  31  lipca 2019 r.
Co chcę załatwić?

Otrzymać dokument paszportowy dla osoby małoletniej/dziecka

UWAGA!

Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Kogo dotyczy?

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych otrzymaniem paszportu dla dziecka będącego obywatelem polskim.

UWAGA!: Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie -OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku.

Co przygotować?
 • wniosek o wydanie paszportu - do pobrania wyłącznie w organie paszportowym, proszę wypełnić wszystkie punkty od 1 do 14 we wniosku przed wizytą na stanowisku obsługi
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - szczegółowe informacje dot. fotografii znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
 • potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej;
 • ważne dowody osobiste lub ważne paszporty rodziców - do wglądu oraz dotyczhczas posiadany przez małoletniego paszport do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania).
 • do wglądu przedstawia się również dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport, jeżeli taka ulga przysługuje (ważna legitymacja szkolna, studencka, emeryta/rencisty, legitymacja kombatancka, karta dużej rodziny).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 • Wniosek o wydanie paszportu 

Wniosek można pobrać :

 • w punkcie Obsługi Klienta
 • w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 • w  Delegaturach (Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra) w dniach i godzinach jak nizej.
Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie wypełnienie drukowanymi literami zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w załaczonym wzorze wypełniania wniosku. Proszę wypełnić wszystkie punkty od 1 do 14 we wniosku przed wizytą na stanowisku obsługi.

Ile muszę zapłacić?

 

W budynku Urzędu funkcjonuje komercyjny punkt kasowy, pobierający prowizję za dokonanie opłat paszportowych. Inny najbliższy punkt opłat znajduje się w Urzędzie Pocztowym we Wrocławiu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 1.

Zalecamy aby przed wizytą w urzędzie dokonać opłaty paszportowej np. w formie przelewu na konto wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000.

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty złóż  w dowolnym, wygodnym dla siebie terminie. Pamiętaj, że na wydanie paszportu możesz oczekiwać do 30 dni.
Gdzie załatwię sprawę?

Oddział Paszportowy Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1
Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Niezbędne informacje dot. spraw paszportowych
można uzyskać wybierając nr

75 7229 449

 

adres e-mail: paszporty@duw.pl

Oddziały Zamiejscowe w sprawach paszportowych obsługują Klientów w godzinach :

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   9.00-16.00
 • środa -  8-18
 • Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 12
   
 • Legnica ul. F. Skarbka 3
   
 • Wałbrzych ul. Słowackiego 23a
 •  

Oddziały Paszportowy we Wrocławiu

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego obsługuje Klientów:

 • poniedziałek 8.00-18.00

  w okresie od 13 maja do 26 sierpnia 2019 r

 • wtorek, czwartek, piątek  - w godzinach 9.00-16.00
 • środa - w godzinach 8-18
Co zrobi Urząd?

W przypadku braków formalnych w dostarczonej do wniosku paszportowego dokumentacji otrzymacie Państwo pismo o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Organ paszportowy przyjmuje wniosek, następnie weryfikuje poprawność danych osobowych oraz kieruje wniosek do realizacji w celu personalizacji dokumentu paszportowego.

Rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który nie ukończył 5 lat otrzymują paszport z terminem ważności 5 lat.

Rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 roku życia otrzymują paszport z terminem ważności 5 lat.

Rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który ukończył 13 rok życia otrzymują paszport z terminem ważności 10 lat.

Każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu, może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy w oświadczeniu podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie: w smsie z tytułem „PASZPORT”, o treści: „Twój paszport jest do odbioru w (nazwa urzędu, ulica)” lub w e-mailu zatytułowanym: „Zapraszamy po odbiór paszportu”, o treści „Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek (...)”.

 

Jaki jest czas reakcji?

Maksymalny czas oczekiwania na dokument wynosi 30 dni.

Informację na temat etapu realizacji wydania paszportu można sprawdzić na stronie internetowej www.paszporty.mswia.gov.pl lub https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe 

Odbioru paszportu dziecka dokonuje jeden z rodziców okazując dowód osobisty.

Jak się odwołać?

Od decyzji w sprawach odmowy wydania dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych.za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Informacje dodatkowe

UWAGA! Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

UWAGA!: Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie -OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku składając:

 • swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego wniosek, przedkładając do wglądu ważne dowody osobiste lub paszporty;
 • jeżeli dziecko urodziło się za granicą umiejscowiony w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego odpis aktu urodzenia;
 • w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
 • wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1919  z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U z 2019 poz.1313)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r.w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U z 2010 nr 152 poz. 1026
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25, poz. 126)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131
liczba wejść: 297845