Aktualnie znajdujesz się na:

Paszporty

Złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:

SOC-POK.0133.1.2019
 

Złożenie wniosku  o wydanie  paszportu tymczasowego Data zatwierdzenia:
     31 07 2019r.
Co chcę załatwić? Otrzymać paszport tymczasowy dla osoby dorosłej/małoletniej.
Kogo dotyczy? Obywateli polskich w nagłych, udokumentowanych przypadkach, związanych
z chorobą, pogrzebem członka rodziny, prowadzoną działalnością zawodową lub  przebywających czasowo na terenie naszego kraju, na powrót do miejsca stałego pobytu.
Co przygotować?
 • wniosek o wydanie paszportu - do pobrania wyłącznie w organie  paszportowym
 • ważny dokument  tożsamości
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami -szczegółowe informacje dot. fotografii znajdują się na stronie MSW
 • potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej,
 • zaświadczenie lekarskie
 • polecenie wyjazdu służbowego
 • akt zgonu lub dokument potwierdzający chorobę członka rodziny
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 • wniosek o wydanie paszportu - WYPEŁNIA SIĘ W ORGANIE PASZPORTOWYM

      Wniosek można pobrać w punkcie obsługi klienta:

 • w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców

Niezbędne informacje dot. spraw paszportowych
można uzyskać wybierając nr

75 7229 449

 

e mail: paszporty@duw.pl

 • Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 12 
 • Legnica ul. F. Skarbka 3 59-220
 • Wałbrzych ul. Słowackiego 23a 58-300

 

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie i zalecamy wypełnienie drukowanymi literami, zgodnie ze wskazówkami wzoru wypełniania wniosku dla osoby dorosłej str 1 str 2 lub dla małoletniego str1 str 2

Ile muszę zapłacić?

Opłata za paszport tymczasowy wynosi 30 zł

 

W budynku Urzędu funkcjonuje komercyjny punkt kasowy, pobierający prowizję za dokonanie opłat paszportowych. Inny najbliższy punkt opłat znajduje się w Urzędzie Pocztowym we Wrocławiu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 1.

 • Proponujemy i zalecamy aby przed wizytą w urzędzie dokonać opłaty paszportowej
  np. w formie przelewu na konto wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.
 • Przelew proszę dokonać na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 000

Kiedy złożyć dokumenty? W sytuacji spełnienia przynajmniej jednego z kryteriów wymienionych w wierszu „Kogo Dotyczy?”
Gdzie załatwię sprawę?

Oddział Paszportowy Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1
Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Niezbędne informacje dot. spraw paszportowych
można uzyskać wybierając nr

75 7229 449

 

adres e-mail: paszporty@duw.pl

Delegatury w sprawach paszportowych obsługują Klientów w godzinach :

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   9.00-16.00
 • środa -  8-18
 • Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 12
   
 • Legnica ul. F. Skarbka 3
   
 • Wałbrzych ul. Słowackiego 23a 

Oddziały Paszportowy we Wrocławiu

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego obsługuje Klientów:

 • poniedziałek 8.00-18.00

w okresie od 13 maja do 26 sierpnia 2019 r.

 • wtorek, czwartek, piątek  - w godzinach 9.00-16.00
środa - w godzinach 8-18
Co zrobi Urząd?

W przypadku braków formalnych w dostarczonej do wniosku paszportowego dokumentacji otrzymacie Państwo pismo o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Organ paszportowy przyjmuje wniosek, następnie weryfikuje poprawność danych osobowych oraz kieruje wniosek do realizacji w celu personalizacji dokumentu paszportowego.

Jaki jest czas reakcji?

Do 30 dni ale w związku z wagą spraw staramy się  realizować wniosek klienta niezwłocznie.

Jak się odwołać? Od decyzji w sprawach odmowy wydania dokumentu paszportowego przysługuje
odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Informacje dodatkowe
 • Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu tymczasowego odbywa się osobiście.
 • Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.
 • Obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy, za wyjątkiem dzieci do lat 5.
Odbioru paszportu tymczasowego dla tych osób dokonuje rodzic lub opiekun prawny. Obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej nie jest wymagana w trakcie dokonywania dla niej odbioru paszportu tymczasowego
Podstawa prawna     Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1919  z późn. zmianami)
 •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U z 2019 poz.1313)
 •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r.w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U z 2010 nr 152 poz. 1026
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25, poz. 126)
 •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 29824