Aktualnie znajdujesz się na:

Inne zawody medyczne

starszy specjalista Małgorzata Piwowarczyk, starszy specjalista Magdalena Lewandowska tel. 71/340 66 36, mail: ksztalcenie@duw.pl;

Zakończenie szkolenia specjalistycznego. PESoz

 

Do egzaminu może zostać dopuszczony magister, który odbył specjalizację, złożył komplet dokumentów do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz uzyskał pozytywną weryfikację Konsultanta Krajowego złożonej dokumentacji.

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego są następujące:

- przed sesją wiosenną - do 15 stycznia

- przed sesją jesienną - do 15 lipca

Aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych. Prosimy zatem zgłaszać się z dokumentami:

 • przed 15 grudnia – do sesji wiosennej
 • przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

Celem przystąpienia do PESOZ należy złożyć do urzędu wojewódzkiego następujące dokumenty:

 • wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, wydrukowany z systemu SMK (www.smk.ezdrowie.gov.pl) i podpisany
 • kartę specjalizacji z:
 • - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
 • - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
 • - opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji wystawioną przez kierownika specjalizacji,
 • - zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (kopie i oryginały do wglądu)
 • kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza),
 • potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji (dostępnym na stronie CMKP – www.cmkp.edu.pl); zaświadczenie z języka obcego musi być wydane przez Studium Języków Obcych uczelni medycznej.
 • dokument potwierdzający odbycie stażu podstawowego
 • dokumentację potwierdzającą wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym daną osobę programem specjalizacji:

 

Dokumenty należy składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce.

 

Po weryfikacji formalnej i przyjęciu dokumentów przez Urząd Wojewódzki są one przesyłane do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego Wojewoda potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i zawiadamia magistra o rozstrzygnięciu za pomocą SMK, uprawniając go w ten sposób  do złożenia  – także za pomocą SMK – wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny  odbywa się:
- w sesji wiosennej - od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
- w sesji jesiennej - od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

liczba wejść: 2102