Aktualnie znajdujesz się na:

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Dokumenty wymagane do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Z dniem 1 maja 2017 r. zmienione zostały zasady zgłaszania się  do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

 

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w tym dotyczące przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), uwzględniające funkcjonowanie elektroniczego systemu SMK.

Z uwagi na nowe, odmienne zasady  przystąpienia do PES, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej. 

Szczegóły dotyczące korzystania z systemu SMK, w tym zakładania konta w SMK, składania wniosku o nadanie uprawnień lekarza (wniosek o modyfikację uprawnień) , wniosku o potwierdzenie zrealizowania szkolenia zgodnie z programem specjalizacji, dostępne są na stronie internetowej CSIOZ : https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-smk/  , w załączniku: Instrukcje dla lekarzy i lekarzy dentystów  .

Lekarze którzy rozpoczeli szkolenie specjalizacyjne po wejściu w życie w/w przepisów i posiadają w systemie SMK elektroniczne karty specjalizacji EKS , przekazują EKS do weryfikacji urzędu wojewódzkiego  i dokonują zgłoszenia do egzaminu specjalizacyjnego zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręcznikach dostępnych na podanej  stronie internetowej CSIOZ.


Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Zgłoszenie do egzaminu PES zgłoszenie może nastąpic wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK, dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Informacja dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne na podstawie ,,dokumentacji papierowej".

W celu  przystąpienia do PES należy:

 • posiadać konto w SMK,

 • uzyskać w SMK potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienie ( wniosek o modyfikację uprawnień ), za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne)  lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
  W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,

 • w przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES, przed złożeniem w SMK wniosku o egzamin specjalizacyjny należy uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Lekarze odbywający szkolenie specjalizacji na podstawie dokumentacji papierowej składają w tym celu w systemie SMK do właściwego urzędu wojewódzkiego wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia szpecjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, który  po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia (wykaz dokumentów poniżej ) składają do urzędu  wojewódzkiego. W urzędzie wojewódzkim  dokonuje się weryfikacji formalnej dokumentacji zgodności  z programem specjalizacji, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu jej merytorycznej weryfikacji. Każda z wymienionych  instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać około 1 miesiąca

 • Terminy: Wnioski o przystąpienie do PES w systemie SMK  w sesji wiosennej  składa się do 31 grudnia, a w sesji jesiennej do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności związane z weryfikacją dokumentów muszą zostać wykonane odpowiednio wcześniej. Osoby planujące przystąpić do PES w danej sesji  powinny założyć konto w SMK i złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty   w sesji wiosennej do 30 listopada, a w sesji jesiennej do 30 czerwca. Złożenie dokumentacji w terminie późniejszym jest dopuszczalne, jednak wiąże się z ryzykiem nieotrzymania potwierdzenia zrealizowania szkolenia zgodnie z programem specjalizacji przed  terminem złożenia wniosku o egzamin specjalizacyjny.

 • Urząd Wojewódzki  zawiadamia wnioskodawcę o wyniku weryfikacji w systemie SMK, dokonując odpowiedniej zmiany statusu jego wniosku.

 • O odmowie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego przez konsultanta krajowego , Urząd Wojewódzki powiadamia wnioskodawcę również na piśmie, wskazując braki do uzupełnienia i przedłużając szkolenie specjalizacyjne o okres wymagany do dokończenia szkolenia. .

 • Po uzyskaniu w SMK potwierdzenia zrealizaowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji można w SMK  złożyć wniosek o egzamin specjalizacyjny . W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

 • Ulegają zmianie zasady odpłatności za egzamin. Opłatą egzaminacyjną objęte będzie 2. i kolejne zgłoszenie do PES (a nie jak dotąd – 4. i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które przy uwzględnieniu dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminu. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł, będzie można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń, na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.

 • WAŻNE:

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail, gdyż  informacje dotyczące zmian  statusu złożonych w SMK wniosków przekazywane są automatycznie na podany przez wnioskodawcę  adres e-mail.

  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem
  19457.

  W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:

  smk-serwis@csioz.gov.pl

 • Wykaz dokumentów wymaganych do egzaminu :

 • wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w formie papierowej (wygenerowany w systemie SMK, następnie wydrukowany oraz podpisany);
 • szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego (roczne) - opracowane na podstawie ramowego programu danej dziedziny oraz zaakceptowane przez kierownika specjalizacji;
 • wypełniona karta szkolenia specjalizacyjnego z:
  - wymaganymi wpisami - potwierdzeniami i zaliczeniami staży kierunkowych, kursów, kolokwiów, dyżurów tj. wszystkich elementów programu specjalizacji,
  - potwierdzeniem zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem;
 • dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji nie potwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych;
 • opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
 • praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem lub praca poglądowa – na temat objęty programem specjalizacji;
 • lekarze ze stopniami naukowymi: wykaz publikacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji oraz zaświadczenie o posiadanym stopniu naukowym (kserokopia)
 • w przypadku lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury - kopia świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej lekarza jednostki (oryginał do wglądu),.
 • UWAGA:
  Powyższa lista zawiera wykaz podstawowych dokumentów. W przypadku, gdy programy specjalizacyjne określają dodatkowe wymogi, muszą być one również spełnione.
  Wymagane dokumenty należy złożyć w teczce, a w przypadku większej ilości dokumentacji – w jednej, odpowiednio zabezpieczonej paczce:
 • Podstawa prawna : Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 514)

liczba wejść: 26304