Aktualnie znajdujesz się na:

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Dokumenty Wymagane do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Z dniem 1 maja 2017 r. zmienione zostały zasady zgłaszania się  do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

 

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności, w pierwszej kolejności, w zakresie m. in. Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższego egzaminu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Z dniem 1 maja 2017 r udostępnione zostały także instrukcje obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK, dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

W celu przystąpienia do PES należy:


 

Podstawa prawna:

 • założyć konto w SMK,

 • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne)  lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
  W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,

 • w przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES (tzn. wcześniej nie zostali dopuszczeni do egzaminu), przed złożeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu składają odpowiedni wniosek w SMK do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a następnie w formie papierowej wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia - wykaz dokumentów poniżej - składają go w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

 • UWAGA:

 • W sesji wiosennej  wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie do 31 grudnia, a w sesji jesiennej do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności związane z weryfikacją dokumentów muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. W związku z powyższym, osoby planujące przystąpić do PES w sesji wiosennej powinny rozpocząć opisaną procedurę, w szczególności: założyć konto w SMK i złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty wraz z wnioskiem o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. w sesji wiosennej do 30 listopada, a w sesji jesiennej do 30 czerwca, ze względu na fakt, że złożenie w SMK wniosku do PES przez lekarza może nastąpić dopiero po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego.

 • Po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji, lekarz składa do właściwego wojewody wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego (generowany w systemie SMK) wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia.

  Wojewoda w terminie 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji, przekazuje ją właściwemu konsultantowi krajowemu.

 • O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, Wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

 • złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
  W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

 • Ulegają zmianie zasady odpłatności za egzamin. Opłatą egzaminacyjną objęte będzie 2. i kolejne zgłoszenie do PES (a nie jak dotąd – 4. i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminu. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł, będzie można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń, na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.

 • WAŻNE:

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem
  19457.

  W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:

  smk-serwis@csioz.gov.pl

 • Wykaz dokumentów wymaganych do egzaminu :

 • wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w formie papierowej (wygenerowany w systemie SMK, następnie wydrukowany oraz podpisany);
 • szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego (roczne) - opracowane na podstawie ramowego programu danej dziedziny oraz zaakceptowane przez kierownika specjalizacji;
 • wypełniona karta szkolenia specjalizacyjnego z:
  - wymaganymi wpisami - potwierdzeniami i zaliczeniami staży kierunkowych, kursów, kolokwiów, dyżurów tj. wszystkich elementów programu specjalizacji,
  - potwierdzeniem zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem;
 • dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji nie potwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych;
 • opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
 • praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem lub praca poglądowa – na temat objęty programem specjalizacji;
 • lekarze ze stopniami naukowymi: wykaz publikacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji oraz zaświadczenie o posiadanym stopniu naukowym (kserokopia)
 • w przypadku lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury - kopia świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej lekarza jednostki (oryginał do wglądu),.
 • UWAGA !!!
  Powyższa lista zawiera wykaz podstawowych dokumentów. W przypadku, gdy programy specjalizacyjne określają dodatkowe wymogi, muszą być one również spełnione.
  Wymagane dokumenty należy złożyć w teczce, a w przypadku większej ilości dokumentacji – w jednej, odpowiednio zabezpieczonej paczce:
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 537)

 • INFORMACJA DLA LEKARZY PEDIATRÓW SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO - KURENDA KONSULTANTA KRAJOWEGO DOTYCZĄCA SZCZEGÓŁÓW SKŁADANEJ DOKUMENTACJI

liczba wejść: 22332