Aktualnie znajdujesz się na:

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Data zatwierdzenia:
    
Co chcę załatwić? Uzyskać potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
Kogo dotyczy?
 1. Osoby, która posiada obywatelstwo polskie i chce uzyskać potwierdzenie tego faktu. 
 2. Osoby, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie, ale je utraciła, i chce uzyskać potwierdzenie tej utraty. 
 3. Podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego osoby, której postępowanie dotyczy.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

(należy złożyć stosownie do okoliczności uzasadniających złożenie wniosku)

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, który zawiera dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego stopnia oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego, który określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (do pobrania : załącznik nr. 1).   
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości (np. ważny dowód osobisty, ważny paszport).
 4. Osoba i podmiot występujący z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego są obowiązani dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody; m.in. odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, nieważny paszport polski, książeczka wojskowa wydana przez władze polskie, nieważny polski dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, akt zmiany imienia bądź nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula RP. 

Ponadto organ administracji w trakcie toczącego się postępowania może zobowiązać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli mogą mieć one wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.

Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku (do pobrania: załącznik nr. 2).

Jeżeli mieszkasz za granicą ani na terytorium pozostałych państw Unii Europejskiej i nie wyznaczyłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinieneś wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: załącznik nr. 3).  Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej. W razie braku pełnomocnika do odbioru korespondencji wszystkie pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy i uważa za doręczone.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o potwierdzenie posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego ( do pobrania: załącznik nr. 1) zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego formularza (do pobrania : załącznik nr. 4).

Wniosek można pobrać w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

lub na stronie internetowej www.duw.pl

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem na stronie 12 wniosku.

Ile muszę zapłacić?

OPŁATA SKARBOWA – 58 zł.
OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO – 17 zł.

UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Urząd Miasta Wrocławia.

Opłatę skarbową można wpłacać:
na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

lub
w  kasie   Dolnośląskiego    Urzędu    Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

PARTER – Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego.

Informacja Oddziału Obywatelstwa Polskiego:                                        

tel. 71  340 66 09

Godziny przyjęć klientów:                                                                

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:30 - 15:45                     

środa w godz. 8:00 - 18:00

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 4. Wyda decyzję w sprawie.
Jaki jest czas reakcji?

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jak się odwołać?

 

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

 

Art. 55-57 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz., 161 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. 2012. 925) i art. 35- 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 27154