Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Państwowy egzamin specjalizacyjny - lekarze/ lekarze dentyści

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:    ZP-WKM.0133.1.2019
Weryfikacja lekarzy/ lekarzy dentystów przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego   Data zatwierdzenia:
       05 czerwca 2019 r.
Co chcę załatwić? Złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego
Kogo dotyczy? Lekarze / lekarze dentyści
Co przygotować?
 1. Zgłoszenie do PES wymaga założenia konta w Systemie SMK za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie. Do Wojewody należy złożyć za pomocą SMK wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem  specjalizacji, wydrukować go z systemu i podpisać. Do wniosku dołącza się dokumentację w postaci papierowej z przebiegu realizacji szkolenia.
 2. Indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny.
 3. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji.
 4. Karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca:
  • ​decyzję kierownika specjalizacji o zaliczeniu stażu specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem
  • wymagane wpisy wraz z potwierdzeniem zaliczenia staży, kolokwiów, dyżurów itd.
 5. Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych).
 6. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacyjnym (oryginały), dodatkowych (kserokopie).
 7. Praca poglądowa (ilość zgodna z programem specjalizacji) ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji, zaakceptowana przez kierownika specjalizacji.
   
 8. Osoby ze stopniem naukowym:
  • ​wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
  • zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym (kserokopia)
 9. Zaświadczenie o znajomości języka obcego wydane przez Studium Języków Obcych Uczelni Medycznej (wymagane jest zdanie egzaminu z języka obcego w trakcie każdej specjalizacji):uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego zaświadczenie o zdanym egzaminie w innej wyższej uczelni jest  ważne, jeżeli zostanie potwierdzone przez Studium Języków Obcych jednej z uczelni medycznych. Lekarze zakwalifikowani do rozpoczęcia specjalizacji po dniu 1 lipca 2011 r. nie są zobowiązani do wykazywania się praktyczną znajomością języka obcego. 
 10. Potwierdzenie uczestnictwa w działalności Towarzystwa Naukowego w czasie odbywania szkolenia.
 11. Lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury – kopię świadectwa pracy z miejsca ostatniego zatrudnienia.

Uwaga!  Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PES. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek elektroniczny

Jak wypełnić dokumenty? Informacje i instrukcja, jak należy wypełnić wniosek elektroniczny
Ile muszę zapłacić?

Komunikat w sprawie procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością albo częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Zasady odpłatności za egzamin. Opłatą egzaminacyjną objęte będzie 2. i kolejne zgłoszenie do PES (a nie jak dotąd – 4. i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminu. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł, będzie można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń, na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty do egzaminu wraz z wnioskiem o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego  powinny być złożone do Oddziału Wyższych Kadr Medycznych:
 • przed sesją wiosenną - do 31 grudnia
 • przed sesją jesienną - do 31 lipca

UWAGA!!!!

Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc.

Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych, parter, pokoje: 0129, 0130, 0131

pracownik

telefon

pokój

email

Iwona Butrym

71 340 66 41

0131

i.butrym@duw.pl

Aleksandra Pukaluk

71 340 62 66

0130

a.pukaluk@duw.pl

Magdalena Lewandowska

 

71 340 66 36

0129

m.lewandowska@duw.pl

 

Małgorzata Piwowarczyk

71 340 66 36

0129

m.piwowarczyk@duw.pl

Otylia Ogonowska

71 340 62 66

0130

o.ogonowska@duw.pl

Co zrobi Urząd?

Weryfikuje dokumentację pod względem formalnym, a następnie zwraca się do Konsultanta krajowego właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji, z prośbą o weryfikację merytoryczną odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem. W zależności od wyniku weryfikacji Wojewoda potwierdza albo odmawia powierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

Jaki jest czas reakcji?

Na weryfikację formalną ustawa przewiduje 14 dni. Podobnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji Konsultant Krajowy dokonuje weryfikacji merytorycznej.

Jak się odwołać? W ciągu 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, wnioskodawca może zwrócić sie do Wojewody o weryfikację rozstrzygnięcia.
Informacje dodatkowe

Znajdziesz na naszej stronie 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 05 grudnia 1996r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy dentystów

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 12449